UAE 1. LIGA - Četvrtak 26.11.2020. NOGOMET

OSNOVNA 1X21XX212H1-1H1-2
3072 Khor Fakkan Club - Sharjah 18:00 10,66,921,164,19-1,054,191,57
hendikep-1 1X2
3072-H1 Khor Fakkan Club - (-1)Sharjah 18:00 4,194,221,57
manje/više 2.5 12
3072-U2 Khor Fakkan Club - Sharjah 18:00 2,741,38
oba daju gol 12
3072-V Khor Fakkan Club - Sharjah 18:00 1,781,89
daje/ne daje gol 1234
3072-S Khor Fakkan Club - Sharjah 18:00 1,751,791,029,00
ishod i manje/više 2.5 11X12112X222
3072-C Khor Fakkan Club - Sharjah 18:00 26,08,504,0022,017,01,55
ishod i oba daju gol 11X12112X222
3072-CV Khor Fakkan Club - Sharjah 18:00 23,07,752,7025,021,01,90